Kvalitet & Miljö

Kvalitetsarbete

APCOA Parking Sverige AB har upprättat ett ledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008. Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är dokumenterat i denna manual med kompletterande policys och rutiner. Ledningssystemet innebär ständiga förbättringar i verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering samt genomföra interna revisioner.

Kunden i fokus
Ett ledningssystem innebär att vi i verksamheten sätter kunden i fokus för att nå ökad kundtillfredsställelse.
Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav på tjänster- och service fastställs, dokumenteras och uppfylls. I avtals/uppdragsgenomgång före beställning dokumenteras krav på tjänster och service som levereras från verksamheten. Vid avtalsgenomgång säkerställs uppdraget enligt avtal.

Kvalitetspolicy
Vår kvalitetspolicy ger oss riktlinjer för vår fastställda kvalitet och de faktorer som påverkar kvalitet. Alla medarbetare ska känna till och följa policyn.
Målsättningen med vårt kvalitetsarbete är främst nöjda kunder. För att ge kunderna en hög kvalitet behöver vi ha en hög kvalitet avseende personal, produkter och kundservice.

Kundtillfredsställelse
• Det samlade intrycket av våra tjänster och vårt bemötande i olika situationer motsvarar eller överträffar de förväntningar våra kunder har.
• Vårt samarbete med kunden ska vara kvalitetsstyrt och långsiktigt.  
• Våra uppdrag ska uppfylla avtalade krav samt relevanta lagar och förordningar.
• Relevanta kundkrav ska vara kända för medarbetarna avseende produkt, utförande och servicenivå.
• De som arbetar i företaget (internt eller externt) ska sträva efter att aktivt bidra till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder.

Ledningens engagemang
Företagets ledning ska vara engagerad för att höja kvalitén i verksamheten genom:
• Att sätta tydliga mål (ekonomiska och kvalitativa) som mäts, följs upp, revideras och kommuniceras
• Att utveckla medarbetarnas kompetens, genom att bryta ner övergripande mål på grupp och individnivå samt att delegera ansvar och befogenhet i största möjliga mån
• Att fatta beslut baserade på fakta och hållbara lösningar

Medarbetarnas engagemang
Alla medarbetare, samarbetspartners och leverantörer förväntas: 
• Att vara delaktiga och ta ansvar för sin roll för att bidra till kvalitet
• Att förstå verksamhetens mål och vad som behövs för att nå målen
• Att kunna samarbeta och aktivt bidra till en bra arbetsmiljö

Ständiga förbättringarKvalitet i verksamheten bygger på allas medverkan och ett ständigt förbättringsarbete genom:• Att vi gör rätt saker på rätt sätt• Att vi arbetar förebyggande• Att vi ständigt ska förbättra vår Ledningssystem

Miljöarbete

Miljöledningssystem
APCOA Parking Sverige AB har upprättat ett miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001:2004.
I vår miljöutredning har vi identifierat och kartlagt våra betydande miljöaspekter som finns i verksamheten.
Vår miljöpolicy bygger på miljöutredningen och de betydande miljöaspekterna samt är vägledande för vårt miljöarbete.
Våra övergripande miljömål är fastställda inom ramen för miljöpolicyn.
Våra detaljerade miljömål fastställs för verksamhetsåret och avser både intern verksamhet som verksamhet gentemot kund.
Våra miljömål följs upp och utvärderas löpande av ledningen samt vid ledningens genomgång. Miljörutiner införs utifrån behov.
Vårt handlingsprogram för miljö utarbetas och implementeras i verksamheten för att tydliggöra hur olika delar av verksamheten verkar för att uppnå fastslagna miljömål.

Miljöpåverkan
Vår betydande miljöpåverkan har tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till. Uppkomna miljöaspekter har bedömts vad gäller allvarlighetsgrad, omfattning och egen förmåga att påverka detta.
Resultatet av kartläggningen och riskvärderingen visar vad vi i första hand bör koncentrera det egna miljöarbetet på.
Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av vår miljöpolicy.

Miljöpolicy
Vår miljöpolicy ska verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.
Vi ska därför:
• Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare
• Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, kunder, leverantörer, myndigheter och organisationer
• Uppfylla lagar och förordningar som finns kopplade till vår verksamhet
• Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
• Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
• Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget

Miljöorganisation
Miljöansvarig för APCOA Parking Sverige AB utses av VD. Övergripande ansvar för miljöledningssystemet är Kvalitets- och miljöansvarig. Varje chef är miljöansvarig i sin egen organisation.
Ansvar
Kvalitets- och Miljöansvarig ansvarar för mål, policys, riktlinjer samt måluppföljning. Implementering samt genomförande utförs i hela organisationen.
Arbetssätt
Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer och kunder.
Miljöarbetet är integrerat med vårt kvalitetsarbete och dokumenteras i vårt ledningssystem. Genom kontinuerliga möten, diskussioner med kunder och leverantörer säkerställer vi att vårt miljöarbete utvecklas.