§ 1 Avtal

Vid användandet av tjänster via APCOA hemsida, boka.apcoa.se, ladda.apcoa.se, betala.apcoa.se, Park&Go, hyra.apcoa.se, APCOA FLOW (nedan kallad även FLOW, eller appen) eller andra tjänster som tillhandahålls av APCOA, eller vid användning av parkeringsanläggningar som administreras av APCOA ( nedan var för sig benämnt ”Tjänst” och flera efter alla gemensamt ”tjänster”), ingås ett avtal mellan Kunden och APCOA Sverige AB org.nr: 556439-7478 (”APCOA Parking”, ”APCOA” eller ”Oss”) (nedan var för sig benämnd för ”Part”), Box 47 024, 100 74 Stockholm.

Bokning av Tjänst är giltig och bindande avtal mellan Parterna har ingåtts när Kunden på hemsidan för respektive Tjänst godkänner APCOA allmänna villkor, sekretesspolicy samt lagring av personuppgifter ( se närmare under ”Personlig data” nedan).

Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med vid varje Tjänst respektive hemsida angivna villkoren avtalet mellan Kunden och APCOA. Detta avtal gäller vid tillhandahållandet av Tjänster för att administrera parkering inklusive ytterligare Tjänster såsom tilläggstjänster för eldrivna fordon, parkeringsguide och tjänster via APCOA FLOW applikationen.

 

§ 2 APCOAS åtaganden

2.1 APCOA tillhandahåller parkering i parkeringsanläggningar mot ersättning.

2.2 All information rörande bokning av Tjänster hos APOCA kommer efter bekräftat köp att delges av APCOA via den e-postadress som kunden har uppgett vid bokningen. Ingen annan kommunikationskanal kommer att användas i detta syfte.

2.3 APCOA tillhandahåller digitala Tjänster via Hemsida och APCOA FLOW applikation.

 

§ 3 Kundens åtaganden

Det åligger Kunden att:

· 3.1Ta del av APCOAS Allmänna villkor och integritetspolicy samt den information som APCOA presenterar på webbsidan och i bokningsbekräftelsen,

· 3.2 Ta del av den information som skickas till den av Kunden angivna e-postadressen och som rör dels den aktuella bokningen, dels Avtalet mellan Parterna.

· 3.3 Erlägga betalning till APCOA inom tid och på sätt APCOA anvisar på hemsidan för Tjänster eller i Allmänna villkoren.

· 3.4 Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av personbil såvida inte annat särskilt avtalats. Kunden förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen. Kunden får inte utföra biltvätt och bilreparationer i parkeringsanläggning.

· 3.5 Kunden ska tillhandhålla APCOA nödvändig information om de användare som tillhör Kunden som begärs av APCOA och som begärs för tillhandahållande av specifika tjänster, tex namn, mobilnummer, registreringsnummer och e-postadress.

· 3.6 Kunden måste uppge den postadress eller e-postadress som Kunden vill ha för att APCOA skickar fakturor och andra aviseringar till. Kunden måste hålla sådan information uppdaterad under avtalets giltighetstid. Det är Kundens ansvar att säkerställa att den informationen som tillhandhålls om användare i enlighet med avsnitt 3.5 är uppdaterad och korrekt.

· 3.7 Kunden som väljer att registrera sig för att använda APCOAS tjänster förbinder sig samtidigt att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som APCOA från tid till annan publicerar via Tjänsten. En Användare är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användningen av Tjänsten.

· 3.8 Kunden får endast använda Apcoas tjänster i det fall kunden är registrerad ägare till fordonet eller har godkännande från fordonets registrerade ägare att använda fordonets uppgifter.

· 3.9 Kunden åtar sig att uppdatera och säkerställa korrektheten på alla uppgifter som anges i APCOAFLOW eller andra Tjänster. Kunden ansvarar för eventuella kostnader kunden belastas med till följd av underlåtenhet att agera enligt denna punkt. att agera.

· 3.9 Om kunden misstänker olovlig tillgång eller annan olovlig användning av Tjänsterna enligt detta Avtal är kunden skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Tjänsterna och informera Apcoa om den uppkomna situationen

 

§ 4Tjänstleverans och Information.

APCOA kan tillhandahålla Kunden informationsmaterial avseende Tjänster samt informations- och marknadsföringsmaterial avseende tjänster från APCOA och samarbetspartners till APCOA Informationsmaterial. Det kan ske exempelvis via epost, textmeddelanden eller push-aviseringar direkt till Kunden. Kunden har, efter att ha laddat ned Appen, möjlighet att välja bort pushaviseringar från APCOA. Detta kan emellertid leda till att APCOA inte kan tillhandahålla sina Tjänster till Kunden.

 

§ 5 Tillhandahållande av Tjänster.

5.1 APCOA ska tillhandahålla Tjänsterna på ett affärsmässigt sätt och i enlighet med Avtalet.

5.2 APCOA har rätt att anlita underleverantörer för att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med Avtalet. I detta fall ansvarar APCOA för underleverantörens arbete.

5.3 APCOA har för avsikt att kontinuerligt utveckla sina Tjänster. APCOA har rätt att utöka eller ändra Tjänster, förutsatt att Tjänsternas prestanda eller funktion inte försämras i mer än försumbar utsträckning till följd av sådan utökning eller ändring. Sådan utökning eller ändring ska genomföras på ett sådant sätt att eventuella störningar begränsas.

5.4 I vissa parkeringsområden registreras parkeringens start- och stopptid av parkeringsoperatörens system via användning av identifieringssystem av registreringsskyltar, kameror eller liknande.

 

§ 6 Korttidsparkering

Betalning för parkering gäller endast för angiven parkeringsplats, under angiven tidsperiod och för angivet registreringsnummer. Felaktig inmatning av registreringsnummer är Kundens ansvar. APCOA har inget ansvar i samband med inmatning av registreringsnummer, e-postadress eller telefonnummer och kan inte hållas ansvarigt för detta. För att parkeringen ska vara giltig krävs att betalningen är genomförd och att det finns tillräckligt med täckning på det valda betalningsmedlet. Detta är Kundens ansvar. Återbetalning kan inte göras för outnyttjad parkeringstid. Parkeringsavgiften ger Kunden rätt att parkera enligt "först till kvarn"-principen. Med parkeringsavtalet erhåller Kunden endast en "flytande rättighet". APCOA kan inte hållas ansvarigt om det inte finns några lediga parkeringsplatser tillgängliga. Dessutom har den Kunden ingen rätt till nedsättning av ersättningen i sådana fall. Kunden ansvarar för korrekt registrering. Registreringen är inte klar förrän Kunden ser en skärm med rubriken "Kvitto" eller en annan bekräftelse eller när Kunden har fått ett kvitto på det angivna telefonnummer eller e-postadress. Kunden uppmanas att ta en bild av denna kvittosida eller bekräftelse. Parkeringstillståndet gäller endast för det angivna registreringsnumret och endast under angiven tid på angiven parkeringsplats. Angivet registreringsnummer, plats och tid lämnas till Kunden i samband med registreringen. Det åligger Kunden att säkerställa (1) att den registrerade informationen är korrekt, (2) att följa den tilldelade parkeringstiden och (3) att parkeringen sker i enlighet med andra uppsatta regler, skyltar och villkor. Uppgifterna finns tillgängliga för Kunden i samband med registreringen eller betalningen. Kunden kan erhålla ett kvitto som visar uppgifterna inklusive inmatat registreringsnummer. APCOA rekommenderar uttryckligen att Kunden erhåller detta kvitto. Kunden ansvarar för att de angivna kontaktuppgifterna, såsom telefonnummer eller e-postadress, är korrekta och att kvitto eller bekräftelse kan tas emot. APCOA påpekar att vid parkering på platsens ska uppsatta regler och villkor alltid iakttas. Det åligger Kunden att se till att parkeringen är i enlighet med anslagna regler och villkor på parkeringsplatsen. ÅNGERRÄTT: Observera att vid leverans av digitalt innehåll anses köpet vara accepterat vid inträdet på parkeringen eller godkännande av köpet och att det innebär att man frånsäger sig ångerrätten på 14 dagar. ÅTERBETALNING: Ingen återbetalning kan göras efter betalningen görs, inte ens för en del av beloppet där parkeringsrätten inte utnyttjats.

 

§ 7 Bokning på webbsida via boka.apcoa.se

7.1 Bokning av parkeringsplats sker via webbsidan. Vid bokning väljer Kunden parkeringsyta, period och produkt.

7.2 En bokning via internet ger rätt till obegränsade in- och utpasseringar under produktens giltighetstid.

7.3 När bokningen är slutförd och betald bekräftar APCOA bokningen dels med ett kvitto i Kundens webbläsare, dels genom att kvittot skickas till den av kunden angivna e-postadressen.

7.4 När parkeringen är bokad berättigar det till parkering av personbil i mån av ledig parkeringsplats i vald parkeringsanläggning.

 

§ 8 Priser

8.1 Priser anges i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Aktuella priser för förhandsbokning av parkeringsplats visas på webbsidan och vid bokning. Dessa priser kan endast nyttjas vid förhandsbokning av parkeringsplats om sådan Tjänst är förvald. Om man som Kund inte förhandsbokar sin plats gäller i stället ordinarie priser.

8.2 Aktuella priser gäller till dess att nya priser meddelas på webbsidan, via app eller på berörda parkeringsplatser via skyltning. Samtliga prisuppgifter som lämnas i samband med ett bokningsförfarande på webbsidan gäller endast för den aktuella bokningen och endast under förutsättning att den aktuella bokningen genomförs, betalas och bekräftas på Hemsidan.

8.3 Priser anges i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt i APCOA FLOW applikationen.

8.4 Avtalat pris gäller för de Produkter/Tjänster som bokats. Följer Kunden inte de villkor som angivits för den bokade Produkter/Tjänster debiteras kunden enligt ordinarie taxa (för nyttjad produkt). Ingen återbetalning sker för outnyttjad tid. Önskar Kunden förlänga parkeringstiden eller tidigarelägga infarten, debiteras överskjutande tid enligt ordinarie taxa för valt område.

8.5 För vissa parkeringar tillkommer det en serviceavgift upp till 4 SEK på varje debiterbar transaktion och står tydligt i appen. Serviceavgiftens storlek varierar.

 

§ 9 Betalning

9.1 Betalning för bokning sker i förskott genom någon av de betalningsmöjligheter som APCOA väljer att tillhandahålla. När Kunden godkänt betalningstransaktionen äger APCOA rätt att debitera Kunden kostnaden för bokningen. Nekas betalningstransaktionen genomförs inte bokningen.

9.2 Betalning för korttidsparkering sker i efterskott genom någon av de betalningsmöjligheter som APCOA väljer att tillhandahålla. När kunden godkänt betalningstransaktionen äger APCOA rätt att debitera kunden kostnaden för bokningen. Nekas betalningstransaktionen genomförs inte bokningen.

9.3 Kunden har möjlighet att betala flera överlappande bokningar, dock att ett boknings-id (registreringsnummer) endast kan användas till en bokning åt gången.

9.4 APCOA uppfyller branschens villkor för säker behandling av kort- och personuppgifter.

9.5 Kunden ansvarar för alla transaktioner som görs i företagskontoinställningen av Användare som är anslutna till Kundens konto. Om Kunden anser att parkeringen som gjorts av en Användare inte är arbetsrelaterad åligger det Kunden att reglera det direkt med Användaren.

9.6 APCOA ska debitera Kunden med hjälp av ett kredit/betalkort som tillhandahålls av Kunden för transaktioner som gjorts under föregående månad om inte kunden, utifrån APCOA:s godkännande, har rätt att välja fakturering som betalningssätt. När betalning görs via kredit-/betalkort, är det Kundens ansvar att tillse att aktuellt belopp kan debiteras samt att kortuppgifter är uppdaterade på APCOA konto. När betalning görs med fakturering ska fakturan betalas i enlighet med de betalningsvillkor som anges på fakturan. APCOA förbehåller sig rätten att genomföra kreditkontroll vid ingående av Avtalen och/eller under Avtalets giltighetstid

9.7 Kunden samtycker till att tillhandahålla information som APCOA rimligen kan begära för att APCOA ska kunna uppfylla sina skyldigheter gällande skatterapportering inklusive, men inte begränsat till, Kundens momsnummer (om tillämpligt) och eventuella andra bevis som APCOA kan kräva.

9.8 Både kvittot för kredit-/betalkortet och fakturabetalningen innehåller valutakursen som använts för att konvertera avgifter för parkeringar som gjorts i regioner med andra valutor. Valutakursen som används är efter APCOA gottfinnande.

9.9 Fakturan/kvittot innehåller för varje juridisk enhet transaktioner för varje Användare, registreringsnummer, områdeskod, parkeringstid och totalt belopp exklusive moms.

9.10 Alla betalningar är icke återbetalningspliktiga, såvida inte annat uttryckligen anges.

9.11 I händelse av att Kunden inte betalar i tid har APCOA rätt till ränta för sen betalning, samt kompensation för betalningspåminnelser och inkassokostnader. Om Kunden, trots påminnelser, inte betalar den förfallna fakturan, ska även all annan kompensation hänförlig till Tjänsten som ännu inte har fakturerats anses förfalla till omedelbar betalning. APCOA har, efter eget gottfinnande, rätt att stänga av Kunden och/eller Användarna som är anslutna till Kunden från Tjänster om Kunden är sen med betalningar.

9.12 APCOA har rätt att ändra avgifterna för kontrakts- eller långtidsparkeringstjänster genom att meddela Kunden en (1) månad i förväg. APCOA har rätt att, omedelbart utan uppsägningstid, ändra avgifterna till följd av ändrad lagstiftning eller på grund av rättsliga eller administrativa beslut som börjar gälla senast samtidigt som lagstiftningen eller beslutet börjar gälla. APCOA kan ändra avgifterna för korttidsparkering med omedelbar verkan.

9.13 Utan hinder av avsnitt 14.1 har APCOA rätt att ändra debiteringsfrekvensen för Kundens betalning av Tjänsten.

9.14 APCOA har rätt att tilldela sin rätt till betalning enligt Avtalet till en tredje part

 

§ 10 Personuppgifter

Genom att godkänna APCOAS allmänna villkor och integritetspolicy samtycker kunden till att APCOA, i enlighet med personuppgiftslagen EU-GDPR 2016/679, för ett elektroniskt register över de personuppgifter som (i) kunden har lämnat under bokningsförfarandet, (ii) har inhämtats vid in- och utpassering i APCOAS parkeringsgarage då såväl fordonet som bilföraren fotograferas samt vid kundens övriga kontakter med APCOA, (iii) i förekommande fall har inhämtats vid APCOAS inhämtande av personuppgifter från utvalda tredje parter såsom kreditupplysningsföretag, andra finansiella institut, från publikt tillgängliga källor samt eventuella samarbetspartners till APCOA, samt att sådana personuppgifter som nämns i kundregistret används av APCOA

· i syfte att APCOA ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunden samt ge kunden information och service rörande den aktuella bokningen via e-post, telefon och sms,

· I syfte att hantera eventuella klagomål och reklamationer,

· För att förenkla kundens betalning,

· för att i förekommande fall begära en kreditupplysning om kunden i enlighet med svenska kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173),

· för att generera statistik,

· för att informera fastighetsägare och uppdragsgivare om relevant information.

· För genomförande av marknadsundersökningar inom APCOA, samt

· för marknadsföringsändamål såsom utskick av erbjudanden, information, nyhetsbrev etc. via e-post till kunden samt för att skicka ytterligare information till kunden om APCOA, Hemsidan, APCOAS produkter och information som relaterar till APCOAS affärspartners. Kunden kan när som helst välja att tacka nej till detta.

APCOA kan utöver vad som framgår ovan överföra kundens personuppgifter till närstående bolag inom APCOAS koncern samt lämna sådana uppgifter till APCOAS agenter, uppdragsgivare och/eller underleverantörer i samband med den användning av uppgifterna som framgår av APCOAS allmänna villkor och integritetspolicyn, inklusive överföring till parter som befinner sig utanför EU/EES. Överföring utanför EU/EES får endast ske om det finns en nationell adekvat skyddsnivå och lämpliga skyddsåtgärder är vidtagna, den bedömningen kan endast EU-kommissionen göra. APCOA kan också lämna ut uppgifter till tredje part för att leverera produkter till kunden, för ändamålet att förenkla kundens betalning, för att analysera data i samband med APCOAS marknadsföring, vid tillhandahållande av APCOAS kundtjänst samt dels för legitima kreditbedömnings- och riskhanteringsändamål, motverkande av missbruk av APCOAS tjänster och brott mot relevanta avtalsvillkor, dels vid eventuell företagsöverlåtelse. I övrigt kommer APCOA inte att sälja eller röja kundens personuppgifter till tredje part, om det inte är nödvändigt för de syften som framgår av APCOAS allmänna villkor och/eller sekretesspolicy eller som följer av lag.

APCOAS behandling av personuppgifter redogörs för närmare i integritetspolicyn.

 

§ 11 Avstängning eller avslutande av tjänsterna

APCOA har genom skriftlig underrättelse till Kunden rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Kund och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet eller mot författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner.

APCOA har vidare genom skriftlig underrättelse till Kunden rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Kunden och säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid.

APCOA har även rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Kund och säga upp Avtalet utan iakttagande av uppsägningstid om Kunden inte använt Tjänsten under en period om ett (6) månader eller om påbörjad registrering av ett konto inte har fullföljts inom två (2) veckor.

 

§ 12 Information och rätt att göra invändningar

Kunden har rätt att, efter skriftlig begäran och att efter en korrekt identifiering av kunden är gjord gratis erhålla besked från APCOA om vilka personuppgifter som är insamlade och som behandlas. Kunden har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke, begär utdrag, ändring av eventuella felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter, begära radering samt begära rätten till att bli bortglömd. Begäran kan avslås om tex giltigt avtal råder, identitet inte kan stärkas, begäran är felaktig ifylld och myndighetsutövning.

Vill kunden motsätta sig behandling av uppgifterna för marknadsföringsändamål ska kunden kontakta APCOA via e-post på gdpr@apcoa.se eller via brev som skickas till:

APCOA

GDPR

Box 47 024

100 74 Stockholm.

 

§ 13 Tvist/Reklamation

APCOA ansvarar inte för skadegörelse, inbrott, skador på personer, bilar, utrustning eller tillhörigheter i bilar på APCOAS parkeringsanläggningar.

Alla reklamationer skall anmälas snarast till APCOA. Skriftlig reklamation kan skickas till info@apcoa.se eller APCOA, Box 47 024, 100 74 Stockholm.

Vid reklamationer angående kontrollavgifter ska kunden kontakta Hojab Parkeringsservice via 08-735 29 99 eller https://minasidorhojab.svea.com/

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt APCOAS Allmänna villkor och integritetspolicyn. Tvister som uppstår i anledning av APCOAS Allmänna villkor och/eller integritetspolicyn ska avgöras slutligt i allmän domstol.

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som konsument rätt att ångra avtalet inom 14 dagar efter dagen du ingick i ett avtal med oss (ångerfristen). Kunden ska, genom ett klart och tydlig meddelande, skicka sitt beslut om att frånträda avtalet till info@apcoa.se om ångerrätten ska göras gällande. Meddelandet kan lämnas via standardformulären nedan:

Kontohantering

APCOA Sverige AB Org. nr: 556439-7478
Adress: Box 47024 Tel: 08-556 306 70
100 74 Stockholm
Kundens uppgifterPersonnummer:
Namn:Adress:
Telefonnummer:E-postadress:
Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt parkeringsavtal avseende följande:
Parkeringsplatser, antal:Adress(er):
Registreringsnummer: Beskrivning enligt avtalet: T.ex. Parkeringsplats MC oreserverat.
*Detta är nödvändigt om kunden har flera parkeringsplatser om ångerrätten anser endast vissa parkeringsplatser.
Kontraktet beställdes: DatumKontraktet betalades: Datum
Ort:Datum ångerrätten meddelades: Datum
Ångerrätten gäller endast för delar av tjänsten som inte har fullgjorts. Kunden accepterar att återbetalning inte kan ske för utnyttjad parkeringstid, det vill säga tiden kunden har haft rätt att utnyttja parkering även om parkering inte har skett. Kunden accepterar att återbetalning inte kan ske för administrativa kostnader och digitalt innehåll i enlighet med distansavtalslagen 2 kap. 11 § punkt 1 och 11. Kunden accepterar att när Kunden har laddat ner eller på annat sätt fått tillgång till digitalt innehåll anses tjänsten ha levererats och ångerrätten kommer inte längre vara tillämplig. Kunden accepterar att kunden ska kompensera APCOA en proportionell del av det avtalade priset i enlighet med distansavtalslagen 2 kap 15 § punkt 3 för den delen av tjänsten som APCOA tillhandahållande Kunden innan ångerrätten begärdes. Kunden är medveten om att ångerrätten inte gäller om det sammanlagda priset som ska betalas understiger 400 kr enligt 2 kap. 1 a § Distansavtalslagen.

 

§ 14 Ansvar

APCOAS ansvar är begränsat till ansvar för skada som uppstår på grund av APCOAS egen vårdslöshet. APCOAS skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp som motsvarar priset för Tjänsten. Part ansvarar endast för direkt skada och intet fall för indirekt skada såsom förlust för utebliven vinst, förlust av information eller skada till följd av ersättningsskyldighet mot tredje man.

Webbsidor och APCOA FLOW applikationen är avsedd att vara tillgänglig 24 (tjugofyra) timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan. APCOA ansvarar oavsett vållande inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för Kunden på grund av driftavbrott eller trafikhindrande fel eller för olägenhet som kan uppstå om webbsidan och/eller applikationen temporärt stängs för service eller uppgraderingar.

APCOA ansvarar inte för skadegörelse, inbrott, skador på personbilar, bilar, utrustning eller tillhörigheter i bilar på APCOAS parkeringsanläggningar som uppstått utan APCOAS vållande. Kund ansvarar för skada som Kund eller annan som framfört eller medföljt Kundens fordon.

APCOA eftersträvar en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. APCOA tar inte ansvar för direkta, indirekta eller oförutsedda skador eller kostnader som skulle kunna uppstå vid Kundens användning av Hemsidan och/eller applikationen.

 

§15 Force majeure

Force majeure såsom krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller annat, varöver APCOA inte råder, fritar Parterna APCOA från såväl skyldigheter som följer av Avtalet med Kunden, i den mån de inte kan fullgöras utan oskäligt höga kostnader, som från skyldighet att erlägga skadestånd.

 

§16 Ändring av allmänna villkor

APCOA har rätt att göra ändringar i allmänna villkoren utan Kundens samtycke om det finns giltiga skäl till ändringen, exempelvis vid införande av nya produkter eller tjänster, vid verksamhetsändringar, vid användning av ny teknik av APCOA, Kunden eller tredje part, eller vid andra omständigheter som APCOA inte kunnat förutse vid avtalets ingång. En ändring är också tillåten om den inte medför en väsentlig förändring av avtalets innebörd.