APCOA Parking är certifierade i miljö, kvalitet och informationssäkerhet enligt standarderna ISO 9001, 14001 & 27001

APCOA Parking Sverige AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och informationssäkerhet enligt kraven i ISO 9001:2015 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001:2015 för miljöledningssystem och ISO 27001 för informationssäkerhet.

Vår kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy ger oss riktlinjer för vår fastställda kvalitet och de faktorer som påverkar kvalitet. Alla medarbetare ska känna till och följa policyn.

Målsättningen med vårt kvalitetsarbete är främst nöjda kunder. För att ge kunderna en hög kvalitet behöver vi ha en hög kvalitet avseende personal, produkter och kundservice.

Kundtillfredsställelse

Det samlade intrycket av våra tjänster och vårt bemötande i olika situationer motsvarar eller överträffar de förväntningar våra kunder har.

 • Vårt samarbete med kunden ska vara kvalitetsstyrt och långsiktigt.
 • Våra uppdrag ska uppfylla avtalade krav samt relevanta lagar och förordningar.
 • Relevanta kundkrav ska vara kända för medarbetarna avseende produkt, utförande och servicenivå.
 • De som arbetar i företaget (internt eller externt) ska sträva efter att aktivt bidra till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder.

Ledningens engagemang

Företagets ledning ska vara engagerad för att höja kvalitén i verksamheten genom:

 • Att sätta tydliga mål (ekonomiska och kvalitativa) som mäts, följs upp, revideras och kommuniceras
 • Att utveckla medarbetarnas kompetens, genom att bryta ner övergripande mål på grupp och individnivå samt att delegera ansvar och befogenhet i största möjliga mån
 • Att fatta beslut baserade på fakta och hållbara lösningar

Medarbetarnas engagemang

Alla medarbetare, samarbetspartners och leverantörer förväntas;

 • Att vara delaktiga och ta ansvar för sin roll för att bidra till kvalitet
 • Att förstå verksamhetens mål och vad som behövs för att nå målen
 • Att kunna samarbeta och aktivt bidra till en bra arbetsmiljö

Ständiga förbättringar

Kvalitet i verksamheten bygger på allas medverkan och ett ständigt förbättringsarbete genom;

 • Att vi gör rätt saker på rätt sätt
 • Att vi arbetar förebyggande
 • Att vi ständigt ska förbättra vår Ledningssystem

Övergripande kvalitetsmål

Vårt övergripande kvalitetsmål är:

 • Att vi ska vara en den självklara partnern inom parkeringsförvaltning, parkeringsövervakning och trafikledningssystemledning för fordon (TMCS)
 • Att vi ska ha personal som har kompetens och förmåga att uppfylla våra kunders krav
 • Att vi ska följa koncernens uppsatta ekonomiska mål

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy ska verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför:

 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare
 • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, kunder, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • Uppfylla lagar och förordningar som finns kopplade till vår verksamhet
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget

Miljöorganisation

Miljöansvarig för APCOA Parking Sverige AB utses av VD.

Övergripande ansvar för miljöledningssystemet är Kvalitets- och miljöansvarig

Varje chef är miljöansvarig i sin egen organisation.

Ansvar

Kvalitets- och Miljöansvarig ansvarar för mål, policys, riktlinjer samt måluppföljning.

Implementering samt genomförande utförs i hela organisationen.

Arbetssätt

Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer och kunder.

Miljöarbetet är integrerat med vårt kvalitetsarbete och dokumenteras i vårt ledningssystem. Genom kontinuerliga möten, diskussioner med kunder och leverantörer säkerställer vi att vårt miljöarbete utvecklas.

Övergripande miljömål

Våra övergripande miljömål är:

 • Implementering av miljöledningssystemet och utbildning av medarbetare avseende vårt beteende och hur var och en kan påverka mot en bättre miljö
 • Att ständigt uppdatera fordonsparken till energisnålare fordon och därmed minska CO2 utsläpp
 • Alla underleverantörer skall miljösäkras
 • Alla upphandlingar skall ha ett miljötänkande
 • Sänka företagets resande

Informationssäkerhetspolicy

Vi som arbetar i APCOA använder IT för att stödja, utveckla och effektivisera verksamheten. Kraven på snabb och relevant information inom olika funktioner i APCOAs verksamhet ökar. Att säkerställa hög tillgänglighet och samtidigt innehålla nödvändiga krav på sekretess är väsentligt ur affärssynpunkt.

Informationssäkerhet inbegriper all säkerhet kring APCOAs totala informationsbehandling. Såväl organisatoriska åtgärder som fysiska och logiska skyddsåtgärder inbegrips. Exempel på sådana säkerhetsrelaterade åtgärder är utbildning, katastrofplan, behörighetsregler, åtkomstskydd i datorer, regler för hantering av datamedia, behörighetsadministration, säkerhetskopiering, regler för extern kommunikation samt regler för Internet och e-post.

APCOA åtar sig i och med denna policy att uppfylla tillämpliga krav avseende informationssäkerhet samt att ständigt förbättra vårt ledningssystem. För att tillgodose kraven som ställs på informationssystem, där så gott som all APCOAs information hanteras på ett eller annat sätt, är det nödvändigt att hanteringen av information sker på ett så tillförlitligt sätt som möjligt.

Nyckelord för informationssäkerheten är att säkra informationens:

 • Sekretess
 • Tillgänglighet
 • Riktighet

Informationssäkerhetspolicyn utgör ett komplement till APCOAs övergripande IT-strategi, som anger inriktningen till den totala informationsbehandlingen. Policyn är det grundläggande underlaget för informationssäkerhet och berör samtliga anställda, samarbetspartners och konsulter.

Informationssäkerhetspolicyn ger inriktning och de övergripande målen för hur informationssäkerhetsarbetet skall bedrivas inom företaget, för verksamheten, personalen, kunderna och samarbetspartners.