Inom APCOA Parking Sverige AB är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vårt bolags verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet.

Vi upprätthåller detta skydd genom att följa GDPR-förordningen (EU), 2016/679 och behandlar den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av APCOA Parkering Sverige AB eller av någon annan för APCOA Parking Sverige AB räkning vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Våra IT-säkerhetsrutiner och policyer syftar till att säkerställa att den information vi har om våra kunder förblir oåtkomlig för obehöriga.

APCOA Parking Sverige AB skyddar information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner.

Med APCOA Parking Sverige AB integritetspolicy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter att t e x få personuppgifter rättade och hur du kan få utdrag på vilka personuppgifter som vi behandlar.

Vi samlar in och lagrar data, såsom datum och tid om när webbplatsen besöktes och den sida som du ringde upp vår plats från etc. för att optimera vår webbplats. Detta görs anonymt utan att personligen identifiera användaren av webbplatsen. Användarprofiler skapas också genom användningen av pseudonymer. Även här finns det ingen koppling mellan personen bakom pseudonymen och användningen av insamlade data. Vi använder även cookies för att samla in och lagra användardata. Dessa är små textfiler som lagras på din dator och används för att lagra statistik, som operativsystemet, det program du använder för att nyttja internet (webbläsare), IP-adress, den tidigare webbplatsen (refererande webbadress) och tiden för besöket. Vi samlar endast dessa uppgifter för statistiska ändamål för att ytterligare förbättra vår hemsida och göra vår närvaro på nätet ännu mer attraktiv. Dessa data samlas endast in och sparas anonymt eller under pseudonym och kan inte spåras tillbaka till dig som individ.

Vi samlar endast in, bearbetar och lagrar dina personuppgifter för det ändamål som du har givit medgivande till eller som vi behöver för att kunna fullgöra ett avtal. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, om detta inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten eller avsluta kontraktet, eller efter en intresseavvägning. Vi kommer också att sända data till statliga institutioner och myndigheter som har rätt att få tillgång till denna information inom ramen för vår lagstadgade upplysningsplikt eller om vi är skyldiga att lämna ut dessa uppgifter genom dom.

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kan APCOA dela personuppgifter med tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller bland annat följande tjänster till APCOA: informationstjänster, telefonitjänster, supporttjänster samt IT-tjänster, såsom support, drift, förbättring, utveckling, tjänster för att hantera utskick och fakturor, påminnelse, inkasso och betalningstjänster.

Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt APCOAs uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. För utveckling av kundhanteringssystem anlitas en tjänsteleverantör som är benägen i tredje land. I detta förhållande har APCOA säkerställt ett adekvat skydd för privatliv och grundläggande rättigheter och friheter för enskilda i samband med tillgång till APCOA kunduppgifter genom standardavtalsklausuler 2010_87_EU. Du har rätt att på begäran få information om till vilka länder utanför EU/EES-området till vilka dina personuppgifter överförs och kopia på de skyddsåtgärder som APCOA har vidtagit för att skydda dina personuppgifter.

Vid betalning med faktura delas personuppgifter med leverantörer för fakturabetalning och eventuell inkassohantering för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt villkoren för Tjänsterna med fakturering som betalningsmetod. Vid betalning och anslutning via leasingbolag delas personuppgifter och information om dina parkeringar med leasingbolaget för att genomföra betalningen kopplat till din bil leasad via leasingbolaget.

Exempel på uppgifter som hanteras: Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, personnummer, mobiltelefonnummer, registreringsnummer. Kontaktuppgifter, t.ex. adress, epostadress, telefonnummer. Parkeringsuppgifter, t.ex. start och stopptid och områdeskod för parkering Transaktionsuppgifter, t.ex. betald parkeringsavgift och avgifter för Tjänsten. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att APCOA ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig enligt villkoren för Tjänsterna.

APCOA kan även i undantagsfall dela personuppgifter med fastighetsägare/bostadsrättsföreningar för att leva upp till vår del av våra avtal. I dessa fall har vi baserat delning på en intresseavvägning.

Vi kommer också att sända data till statliga institutioner och myndigheter som har rätt att få tillgång till denna information inom ramen för vår lagstadgade upplysningsplikt eller om vi är skyldiga att lämna ut dessa uppgifter genom dom. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vi kan dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen om vi är skyldiga enligt lag att lämna ut dina uppgifter eller för att bidra till en pågående brottsutredning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att bidra till en pågående brottsutredning på begäran.

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

Vi kan även komma att dela information internt i Koncernen. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att administrera och styra APCOA Parking Sverige AB på ett effektivt sätt.

Vi tar dataskyddet inom vårt företag på stort allvar. Vår personal och kontrakterade tjänsteföretag har en tystnadsplikt och följer lagbestämmelser om dataskydd.

Du kan få information gratis när som helst om de data vi har sparat om dig utan att behöva ange en anledning. Du har rättigheten att få dina personuppgifter rättade eller raderade, när helst du vill. Du kan också när som helst och utan att ange orsak återkalla sitt samtycke du har gett oss att samla in och använda dina data. Dock kan inte raderingen eller återkallande ske så länge båda parter har ett gällande avtal. Observera att dataskyddsbestämmelser och hantering av dataskyddet, till exempel genom Google, ständigt kan förändras. Det är därför lämpligt och nödvändigt för att hålla dig uppdaterad med förändringar i lagstadgade bestämmelser och policys som antagits av företag som Google.

Vi använder så kallade "cookies" för att utöka användbarheten av vår hemsida och göra dess användning mer bekväm för dig. "Cookies" innebär att data kan sparas på din dator när du besöker vår webbplats. Du har möjlighet att förhindra att cookies lagras på din dator genom att ändra din webbläsares inställningar, men detta begränsar din användning av vår webbplats.

Här kan du läsa om hur du ändrar dina inställningar

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Både Google och Google Analytics använder så kallade "cookies". Dessa är små textfiler som lagras på din dator och tillåter din användning av webbplatsen att bli analyserad. Google Analytics samlar in information om ditt operativsystem, webbläsare, IP-adress, den tidigare besökta webbplatsen (refererande webbadress) samt datum och tid då du besökte vår hemsida. Information om din användning av vår hemsida som genereras av denna textfil överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information för att analysera din användning av vår hemsida, för att sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för webbsideoperatörer och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsens användning och användning av internet. Google skickar informationen till tredje part där detta lag föreskrivs eller där tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Denna användning är anonym eller använder pseudonymer. Du hittar mer information om detta hos Google: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Om du vill beställa vårt nyhetsbrev, behöver vi bekräftelse på att du är ägare av den angivna e-postadressen och samtycker till mottagandet av nyhetsbrevet, liksom din e-postadress. Dessa data samlas endast in för att kunna skicka dig nyhetsbrev samt för att dokumentera vår rätt att göra det. Dessa data kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Du kan avboka din beställning av vårt nyhetsbrev och återkalla ditt samtycke för oss att lagra din e-postadress när som helst.

Park & Go syftar till att underlätta för våra kunder genom att erbjuda en förenklad betalningslösning (läs mer om Park & Go i https://www.apcoa.se/fastighetsaegare/vaara-tjaenster/park-go/). Uppgifter om fordon som har utestående betalning 72 timmar efter utpassering ur APCOAs parkeringsgarage skickas till Svea Ekonomi AB, som sköter all fakturering.

Vid tillfällen då kameran inte kan avläsa registreringsnummer skickas bilder till länder utanför EU/EES-områden för manuell korrigering. Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa din integritet genom standardavtalsklausuler 2010_87_EU. Du har rätt att på begäran få information om till vilka länder utanför EU/EES-området till vilka dina personuppgifter överförs och kopia på de skyddsåtgärder som APCOA har vidtagit för att skydda dina personuppgifter.

Stockholm Central

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Stockholm - Kista One

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Stockholm - Millenium

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Stockholm - Torsplan 1

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Göteborg - Frölunda Torg

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Göteborg Central

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Göteborg - P-hus City

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Göteborg - Platinan

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Göteborg - Solkatten

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Malmö Central

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.

Observera att vi också behandlar uppgifter om ditt medlemskap i Broklubben.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Malmö - Triangeln

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.

Observera att vi också behandlar uppgifter om ditt medlemskap i Broklubben.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Malmö - Turning Torso

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.

Observera att vi också behandlar uppgifter om ditt medlemskap i Broklubben.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Centralsjukhuset Karlstad

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Kolmårdens djurpark

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Skånes djurpark

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Örebro - Eyra garget

Beskrivning av behandlingen Identifiera registreringsnummer (VRM) på bilar som parkerar vid med hjälp av kamerateknik.
Syftet med behandlingen Syftet är att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Web: Namn, telefonnummer, e-postadress, betalkortsreferens, betalningshistorik, inklusive transaktionsdata för parkeringen (tid, plats, pris, fordon), samt registreringsnummer på lagrade fordon. Det är också möjligt att betala anonymt utan att skapa en användarprofil. Vid dessa tillfällen lagras bara maskerad betalkortinformation.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)

Personuppgiftsbiträden:
Apcoa Holding Org nr: HRB 726108 (EU)
Apcoa Norge Org nr: 929292065 (EU)
Hojab Org nr: 556439-7478 (EU)
Norandum Org nr: 559128-9011 (EU)
Svea Ekonomi Org nr: 556489-2924 (EU)
Trust IT Org nr: 556538-4699 (EU)
Sakhsam Services Org nr: GSTIN-09ARMPK6916C1ZN (3:e parts land)
Arvato Finance AB Org nr: 556495-1704 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Bilder av betalda transaktioner lagras i upp till 3 månader för att hjälpa till att hantera klagomål.
Data för en transaktion som har genomförts lagras i fem år för att tillgodose redovisningsbehovet. Registreringsskyltar maskeras efter 12 månader / utgången av klagofristens utgång (beroende på vad som kommer först).
I fall där det fortfarande finns utestående fordringar, t.ex. i händelse av omtvistade påståenden kommer bilder och överföringsdata att behållas omaskerade tills ärendet är avslutat.
Webb: Kundhistorik lagras så länge kunden är aktiv. Information om inaktiva kunder raderas efter tio år, eller omedelbart om kunden aktivt tar bort sin egen profil via inloggat gränssnitt.

Broklubben är ett nytt system som innebär lägre kostnader för dig som ofta använder vissa av våra parkeringsanläggningar. Om du väljer att bli medlem i Broklubben samtycker du att ingå i ett avtal med Apcoa Parking. För att fullgöra vår del av avtalet behöver vi hantera dina personuppgifter såsom registreringsnummer samt uppgifter om tid och plats. Notera att dina personuppgifter kan skickas till länder utanför EU/EES, vi har tagit lämpliga åtgärder för att säkerställa din integritet och dina rättigheter.

Mer info finns ovan i fliken ”Park & Go” om Malmö – Central, Malmö – Triangeln samt Malmö – Turning Torso.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som APCOA Parking Sverige AB behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran härom till :

APCOA Parking Sverige AB
Box 470 24
100 74 Stockholm.
Märk kuvertet "GDPR"


Till samma adress kan du anmäla begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift, utdrag av befintliga personuppgifter samt rättigheten av att få sina personuppgifter raderade och rätten att bli bortglömd.

Du kan skicka e-post till gdpr@apcoa.se eller ringa 08-556 306 70 med samma begäran. Genom denna adress når du även vårt dataskyddsombud.
Du har även rätt enligt art. 77 i GDPR, om du anser behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot GDPR, att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (Telefon: 08-657 61 00; E-post:Datainspektionen@datainspektionen.se, Datainspektionen i Sverige).

Den 25 maj tillkom en ny EU-lag som ska stärka den enskilde individens rättigheter till hur dennes personuppgifter samlas in och behandlas.

APCOA behöver uppfylla ett lagkrav för att samla in och behandla personuppgifter.

Laglig grund för att APCOA Parkering Sverige AB ska ha rätten att samla in personuppgifter regleras i GDPR Förordningen (EU) 2016/679,artikel 6, punkt 1 a-f och varierar beroende på vilken situation inträffar. Nedan hittar du mer info.

Artikel 6, punkt 1 a-f

  1. a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
  2. b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  3. c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
  4. d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
  5. e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
  6. f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Kontohantering

Ändamål APCOA Parking hantera dina personuppgifter när du registrerar ett konto hos oss.
Uppgifter Identitetsuppgifter t.ex namn, kundnummer, personnummer, telefonnummer.
Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer.
Betalningsuppgifter t.ex. Kortnummer, bankkonto, telefonnummer.
Laglig grund a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Detta görs när du samtycker till våra allmänna villkor.

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Med avtalet menas det mellan Kunden och APCOA Parking.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Beroende på uppgift upp till 8 år.

Nyhetsbrev, datainsamling och Cookies

Ändamål APCOA Parking kan behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig om vårt nyhetsbrev. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss. APCOA Parking säkerställer att din data inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Vi använder ”Cookies” för att förbättra vår webbplats. Data som handlar om användning av vår hemsida skickas till USA men detta anonymiseras eller pseudonymiseras av google.
Uppgifter Identitetsuppgifter t.ex namn, kundnummer, registreringsnummerpersonnummer, telefonnummer, IP-adress.
Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer.
Uppgifter om tid t.ex. när du besökte vår webbplats.
Laglig grund a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Detta görs när du samtycker till våra allmänna villkor.

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose APCOA Parkings berättigade intresse av att genomföra undersökningar och förbättra bland annat vår hemsida.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Beroende på uppgift upp till 26 månader.

Tillhandahålla tjänster

Ändamål APCOA Parking hantera dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna. När du parkerar hos oss ingår du i ett avtal och detta gör att vi behöver hantera dina personuppgifter.
Uppgifter Identitetsuppgifter t.ex namn, kundnummer, personnummer, telefonnummer, registreringsnummer.
Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer.
Betalningsuppgifter t.ex. Kortnummer, bankkonto, telefonnummer.
Parkeringsuppgifter t.ex. tid och plats vid parkering.
Laglig grund a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Detta görs när du samtycker till våra allmänna villkor.

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Med avtalet menas det mellan Kunden och APCOA Parking när Kunden väljer att parkera hos oss.

Lokalisering via FLOW appen inte är nödvändig, du samtycker till detta genom att aktivera platstjänster för applikationen, Du kan när som hels återkalla ditt samtycke genom att avaktivera funktionen i din mobiltelefon.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagra Beroende på uppgift upp till 8 år.

Förfrågningar och kontakt med kundtjänsten

Ändamål APCOA Parking hantera dina personuppgifter när du kontaktar oss t.ex. via kundtjänsten. APCOA Parking använder dina personuppgifter för att identifiera dig och dina problem samt hjälpa dig med dina förfrågningar.
Uppgifter Identitetsuppgifter t.ex namn, kundnummer, personnummer, telefonnummer, registreringsnummer.
Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer.
Betalningsuppgifter t.ex. kortnummer, bankkonto, telefonnummer.
Parkeringsuppgifter t.ex. tid och plats vid parkering.
Tekniska uppgifter t.ex. vilken enhet som används eller mobiltelefons unika ID.
Användarinteraktion t.ex. hur du använder FLOW appen eller hur du navigerar vår webbsida.
Transaktionsuppgifter t.ex. när eller hur en betalning ägde rum.
Kommunikation t.ex. dina frågor och våra svar.
Laglig grund f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Vårt intresse är att hantera dina frågor och erbjuda kundservice.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Beroende på uppgift upp till 3 år.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Ändamål APCOA Parking hantera dina personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för APCOA Parking, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.
Uppgifter Identitetsuppgifter t.ex namn, kundnummer, personnummer, telefonnummer, registreringsnummer.
Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer.
Betalningsuppgifter t.ex. kortnummer, bankkonto, telefonnummer.
Laglig grund c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Personuppgifter sparas under den tid som är nödvändig för respektive rättslig förpliktelse.

Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Ändamål APCOA Parking hantera dina personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. i samband med en tvist eller rättsprocess.
Uppgifter Identitetsuppgifter t.ex namn, kundnummer, personnummer, telefonnummer, registreringsnummer.
Kontaktuppgifter t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer.
Andra uppgifter som har en koppling till den enskilda fallet t.ex. avtalsuppgifter.
Laglig grund f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose APCOA Parkings berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras Personuppgifter sparas under den tid som är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara det rättsliga anspråket.

Kameraövervakning

Mer info finns nedan i ”Kameraövervakning”

Park & Go

Mer info finns ovan i ”Park & Go”

Personuppgifter behandlas av APCOA Parking Sverige AB enligt GDPR förordningen (EU) 2016/679 enligt Artikel 4,punkt 2.

Artikel 4,punkt 2.

2:behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/ eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas av APCOA Parking Sverige AB för ingående och utgående administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att APCOA Parking Sverige AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan APCOA Parking i Sverige AB komma att kontrollera personuppgifter enligt lag och/eller myndighetsbeslut för att kunna tillämpa och säkerställa att kundrelation kan inledas och betalning kan genomföras.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för APCOA Parking Sverige AB marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.

APCOA Parking Sverige AB äger inte rätten att använda personuppgifter till andra mål än artikel 6,punkt 1 a-f, utöver den lagliga grunden krävs alltid ett medgivande av kund.

APCOA:s behandling av ”känsliga uppgifter” regleras i GDPR förordningen 2016/679,artikel 9,punkt 1.

Artikel 9, punkt 1.

Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska vara förbjuden.

Bestämmelser om sekretess avseende kunduppgifter finns för att värna om kundernas förtroende och rättigheter. Sekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det inte är obehörigt och eller strider mot GDPR förordningen (EU) 2016/679. Sekretessen gäller såväl mellan enheter och befattningshavare och gäller för alla anställda oavsett position eller anställningsform inom företaget som i förhållande till andra företag inom och utom koncernen. Kunduppgifter lämnas i vissa fall till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

I övrigt bygger hanteringen av kunduppgifter inom APCOA Parking Sverige AB på koncernens behov av att kunna styra, hantera och kontrollera sina risker samt att kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.

Apcoa arbetar med att parkering ska vara så enkel som möjlig för alla som parkerar hos oss. Vi anger nedan hur vi använder kameror

Kameraparkering.

Kameraparkering innebär att du kan parkera hos oss och betala i vår app, på hemsidan eller på plats. Apcoa erbjuder inte möjligheten att söka i alla våra parkeringsgarage samtidigt, utan du som kund måste välja det garaget du har besökt. Kvitto finns endast tillgänglig för de parkeringar som du själv betalat för oavsett om du har valt att betala via betala.apcoa.se eller i någon av våra appar. Din parkering finns enbart tillgänglig fram till dess att du har betalat den och som längst i 72 timmar. Betalar du på plats i automat innan du lämnar parkeringen kan ingen hitta din parkering på nätet.

Vi har valt att ge alla våra kunder en betalningsfrist på 72 timmar. Det betyder att du inte behöver tänka på parkering när du till exempel besöker ett populärt turistmål över helgen. Du kan betala i lugn och ro när du kommer hem.

Apcoa har ytterligare åtgärder för att stärka din integritet, så som att förhindra att någon skulle mängdsöka på ett eller flera registreringsnummer från samma enhet, en uppdelning av garagen som försvårar att hitta ett fordon utan vetskap om fordonets parkering, meddelande om aktivering av registreringsnummer och skyltinformation till användaren om vår integritetspolicy innan du åker in på parkeringsplatsen.

Vanlig parkering med övervakning.

Det här innebär att du betalar på plats i automat eller någon av våra appar och ingen annan användare kan se din parkering eftersom de aldrig finns tillgängliga på nätet.

GDPR bedömning

Utifrån ovan angivna åtgärder så har Apcoa tillämpat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandlingen ska vara säker och ha en tillräcklig säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med behandlingen. Åtgärderna är i enlighet med ISO27001 och har skett i samråd med Apcoas dataskyddsombud.

Kameraövervakning

Apcoa Parking Sverige AB övervakar områden med kamera. Laglig grund för Apcoa att genomföra kameraövervakningen enligt GDPR Förordningen (EU) 2016/679,artikel 6, punkt 1 b sker genom avtalslagen. Du ingår i ett avtal med våra villkor genom att parkera hos oss. Vi utför kameraövervakning för att förhindra stöld och skadegörelse. Sådan kameraövervakning utgör en så kallad personövervakning.

Kameraövervakning kan även ske på vissa parkeringsanläggningar i form av en förenklad betallösning där kameror läser registreringsskyltar. Kameraövervakningen syftar till att driva kommersiell och kostnadseffektiv parkeringsövervakning med ökat fokus på förarens service och parkeringsupplevelse.

Uppgifter som behandlas vid kameraövervakning är bildupptagning som kan hänföras till en fysisk person och registreringsnummer.

Vid insamling av personuppgifter av båda typerna av kameraövervakning har vi baserat på en intresseavvägning. Vid intresseavvägningen har vi gjort en helhetsbedömning där vi bland annat vägt in uppgifternas karaktär, hur många uppgifter som behandlas och på vilket sätt de behandlas.

För varje område där vi har kamera har här sammanställt syftet med kameraövervakningen och hur länge din information sparas hos oss.

Stockholm - Torsplan 1

Beskrivning av behandlingen Kameror används för extra säkerhet mot stölder i och av bilar.
Syftet med behandlingen Öka tryggheten för de som vistas i parkeringsanläggningen, såväl kunder som personal
Upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse
På begäran från polisen, bistå med bildmaterial i deras utredningar om brott
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras 2 månader

Stockholm - Torsplan 2

Beskrivning av behandlingen Kameror används för extra säkerhet mot stölder i och av bilar.
Syftet med behandlingen Öka tryggheten för de som vistas i parkeringsanläggningen, såväl kunder som personal
Upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse
På begäran från polisen, bistå med bildmaterial i deras utredningar om brott
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras 2 månader

Södertälje - Malinsbogaraget, Bangatan 8

Beskrivning av behandlingen Kameror används för extra säkerhet mot stölder i och av bilar.
Syftet med behandlingen Öka tryggheten för de som vistas i parkeringsanläggningen, såväl kunder som personal
Upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse
På begäran från polisen, bistå med bildmaterial i deras utredningar om brott
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras 2 månader

Göteborg - Kungsgaraget

Beskrivning av behandlingen Kameror används för extra säkerhet mot stölder i och av bilar.
Syftet med behandlingen Öka tryggheten för de som vistas i parkeringsanläggningen, såväl kunder som personal
Upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse
På begäran från polisen, bistå med bildmaterial i deras utredningar om brott
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras 2 månader

Göteborg - P-hus Avenyn

Beskrivning av behandlingen Kameror används för extra säkerhet mot stölder i och av bilar.
Syftet med behandlingen Öka tryggheten för de som vistas i parkeringsanläggningen, såväl kunder som personal
Upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse
På begäran från polisen, bistå med bildmaterial i deras utredningar om brott
Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
Bilar, registreringsnummer, bilder på människor.
Mottagare av personuppgifter Personuppgiftsansvarig:
Apcoa Sverige AB Org nr: 556439-7478 (EU)
Hur länge kommer personuppgifterna lagras 2 månader

Apcoa arbetar med att parkering ska vara så enkel som möjlig för alla som parkerar hos oss. Vi har två typer av parkering.

Kameraparkering.

Kameraparkering innebär att du kan parkera hos oss och betala i vår app, på hemsidan eller på plats. Apcoa erbjuder inte möjligheten att söka i alla våra parkeringsgarage samtidigt, utan du som kund måste välja det garaget du har besökt. Kvitto finns endast tillgänglig för de parkeringar som du själv betalat för oavsett om du har valt att betala via betala.apcoa.se eller i någon av våra appar. Din parkering finns enbart tillgänglig fram till dess att du har betalat den och som längst i 72 timmar. Betalar du på plats i automat innan du lämnar parkeringen kan ingen hitta din parkering på nätet.

Vi har valt att ge alla våra kunder en betalningsfrist på 72 timmar. Det betyder att du inte behöver tänka på parkering när du till exempel besöker ett populärt turistmål över helgen. Du kan betala i lugn och ro när du kommer hem.

Apcoa har ytterligare åtgärder för att stärka din integritet, så som att förhindra att någon skulle mängdsöka på ett eller flera registreringsnummer från samma enhet, en uppdelning av garagen som försvårar att hitta ett fordon utan vetskap om fordonets parkering, meddelande om aktivering av registreringsnummer och skyltinformation till användaren om vår integritetspolicy innan du åker in på parkeringsplatsen.

Vanlig parkering med övervakning.

Det här innebär att du betalar på plats i automat eller någon av våra appar och ingen annan användare kan se din parkering eftersom de aldrig finns tillgängliga på nätet.

GDPR bedömning

Utifrån ovan angivna åtgärder så har Apcoa tillämpat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandlingen ska vara säker och ha en tillräcklig säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med behandlingen. Åtgärderna är i enlighet med ISO27001 och har skett i samråd med Apcoas dataskyddsombud.

På vissa anläggningar använder vi kameror som läser automatisk din bils registreringsnummer. Notera att vid vissa tillfällen behöver vi skicka bilderna till länder utanför EU/EES för manuell korrigering. APCOA Parking har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa din integritet genom standardavtalsklausuler 2010_87_EU. Du har rätt att på begäran få information om till vilka länder utanför EU/EES-området till vilka dina personuppgifter överförs och kopia på de skyddsåtgärder som APCOA har vidtagit för att skydda dina personuppgifter.

APCOA Parking kan, från tid till annan, ändra i Integritetspolicy. Om sådana ändringar görs i APCOA Parkings Integritetspolicy som innebär att sättet APCOA Parking behandlar dina personuppgifter ändras, t.ex. om insamling av ytterligare personuppgifter för angivna ändamål eller behandling av uppgifter för nya ändamål, kommer APCOA Parking att meddela dig om sådana förändringar via exempelvis Webbplatsen, APCOA Flow applikationen eller e-post. APCOA Parking rekommenderar att du regelbundet läser APCOA Parkings Integritetspolicyn för den senaste informationen om hur APCOA Parkings behandlar dina personuppgifter.